The 2018 curriculum is now available to everyone!

Download any of the study guides and community planning resources, or watch video classes.
See materials from previous years

חומרי לימוד בעברית

יש להקליק להורדת תכנית הלימודים 2018 בשלמות

יחידות הלימוד

מבוגרים:
 • דורות: מסע משפחתי

  מסע משפחתי של שלושה דורות: אברהם, יצחק, ויעקב – הוביל ללידת עם, המכונה בני ישראל. נבחן את האופן שבו נפרדו דרכי האבות, כיצד הם קשרו את חייהם באדמת ארץ ישראל, ונבדוק את המשמעויות של מסע בין-דורי זה

 • יונה: סיפורי מסעות

  במסע לספר יונה נעקוב אחרי המסעות של כמה מן הדמויות הפחות מוכרות בסיפור זה. נבחן בקריאה צמודה פרשנות ספרותית ויצירתית של הטקסט

 • מסע אל הלא-נודע

  מה משמעותו של מסע אל יעד לא נודע? נפגוש את אברם (אברהם) שנצטווה “לך-לך!” – והלך. נבחן את המשמעויות של מסע והתקדמות אל יעד לא נודע הטמונות בקטע מקראי זה

 • המסע אל השם

  שמו של אדם הוא משמעותי, ונושא בחובו הבטחה ואתגר. השמות שלנו משקפים שאיפות – התקוות שתלו בנו הורינו, והשאיפות שלנו מעצמנו. נעיין בשינוי שעוברות דמויות מקראיות כאשר שמם משתנה, ונעקוב אחרי מסען המקביל של דמויות מספר מן התקופה המודרנית

 • עם נודד

  כיצד יכול עם לשרוד כעם כאשר הוא אינו על אדמתו שלו? נבחן את האופן שבו חוויית הגלות עיצב את העם היהודי, מתקופת המקרא ועד לימינו

 • סיפורים בדרך

  יציאה למסע מרחיבה את האופקים ומעניקה תובנות חדשות לעולם שמסביבנו. אם כן, אין זה מפתיע שהמסע הוא מטאפורה לחיים עצמם. נעיין בטקסטים המספרים על מסעות ודרכים, ונבחן את האופן שבו הסיפורים העתיקים הללו עשויים להדריך ולכוון גם אותנו

לתלמידי יסודי וחטיבת ביניים:
 • מסע עם יונה (חטיבת ביניים)

  לו היינו יכולים לפגוש את יונה, ולחוות את המסע המופלא שלו, כיצד היינו מרגישים? נצלול לעומק הסיפור של יונה, ונפגוש שם כמה דמויות נוספות, דרכן נלמד כיצד המסע של איש אחד עשוי להשפיע על הסובבים אותו

 • מסע אל השם שלי (יסודי)

  מאיפה מגיע השם שלך? על פי המסורת היהודית לשמות יש משמעות מיוחדת. הם מספרים לנו על העבר ונושאים בחובם שאיפות לעתיד. נעקוב אחרי המסע של שמותינו, ונברר מה מסע זה עשוי לספר לנו על עצמנו

לדיון נוסף:

אילנות יוחסין ורקע משפחתי: גֶּנֶאוֹלוֹגְיָה (שלשלות יוחסין) היא דרך שמגלה לנו פרטים על העבר שלנו ומשליכה על העתיד שלנו. השאלות שלפניכם יכולות לסייע לכם להתחיל בדיון על הרקע המשפחתי שלכם והגנאולוגיה של משפחתכם.

Matériel en français

Téléchargez les unités de notre matériel pédagogique:

VERSION COMPLETE
POUR ADULTES
 • Voyage dans l’inconnu

  Qu’est-ce que ça signifie de se lancer dans un voyage sans en connaître la destination ? On vous présente Abram (Abraham), à qui il a été ordonné d’« aller de l’avant », et qui le fait. Nous allons explorer ensemble ce que ce passage de la bible nous révèle quant à la notion de voyage, et de progrès.

 • Les arrêts sur le chemin

  Lorsqu’on voyage, nos horizons s’élargissent, et on peut gagner une nouvelle vision du monde. Est-ce surprenant, dès lors, que nos voyages soient si souvent utilisés comme des métaphores de la vie ? Nous allons regarder attentivement des textes qui racontent des voyages et des chemins, et explorer la manière dont ces histoires anciennes peuvent éclairer nos attitudes contemporaines.

POUR LES ELEVES DE L’ECOLE PRIMAIRE ET DU COLLEGE
 • Le voyage de mon nom (Ecole primaire – petits)

  D’où vient notre nom ? Selon la tradition juive, les noms ont une signification spéciale. Ils nous parlent de notre passé, et contiennent l’espoir de notre futur. Nous allons ensemble retracer l’histoire de nos noms et trouver ce que le voyage de chaque nom peut nous dire de nous-mêmes.

 • En voyage avec Jonas (Collège)

  D’où vient notre nom ? Selon la tradition juive, les noms ont une signification spéciale. Ils nous parlent de notre passé, et contiennent l’espoir de notre futur. Nous allons ensemble retracer l’histoire de nos noms et trouver ce que le voyage de chaque nom peut nous dire de nous-mêmes.

DISCUSSION SUPPLEMENTAIRE

Généalogie et histoires de famille

La généalogie est un chemin que l’on trace. Ce faisant, on apprend des choses sur nous-mêmes, et on regarde vers le futur. Voici quelques questions suggérées pour vous aider à faciliter une conversation sur les histoires de familles et sur les généalogies.

Materiales de estudio en Español

Click aqui para descargar el plan de estudios 2018

Unidades individuales del plan de estudios:

Para adultos:
 • Generaciones: la trayectoria de una familia

  La trayectoria de una familia de tres generaciones – Abraham, Itzjak y Yaacov – llevó a la formación de una nación, de un pueblo llamado: Bnei Israel (los “Hijos de Israel”). Observaremos cómo el trayecto de cada patriarca fue diferente y de qué modo sus vidas estuvieron conectadas con Eretz Israel (la tierra de Israel). Exploraremos los significados de esta saga multi-generacional.

 • Jonás: una historia de muchas trayectorias

  Un viaje a través del Libro de Jonás (Yoná) siguiendo la trayectoria de algunos personajes menos conocidos. En esta lectura atenta, examinaremos interpretaciones literarias y artísticas del texto.

 • Un viaje a lo desconocido

  ¿Qué significa emprender un viaje sin saber el destino? Encuentren a Abram (Abraham) quien recibió la orden de “¡Vete!” (Lej Lejá) y simplemente la cumplió. Analizaremos lo que este pasaje de la Torá puede revelarnos acerca de trayectorias y progreso.

 • La travesía de nuestros nombres

  Los nombres son significativos y portan promesas y desafíos. Nuestros nombres propios encarnan aspiraciones: las esperanzas que tienen nuestras familias para nosotros y las que nosotros mismos tenemos. Observaremos de qué modo algunos personajes bíblicos se transforman cuando sus nombres cambian y seguiremos la trayectoria de algunos ejemplos modernos.

 • El origen de un pueblo errante

  ¿Cómo puede una nación o un pueblo existir en la diáspora? Exploraremos de qué modo la experiencia del exilio ha configurado al pueblo judío, desde los tiempos bíblicos y hasta nuestros días.

 • Las pausas a lo largo del camino

  Cuando iniciamos una travesía, nuestros horizontes se amplían y adquirimos nuevos conocimientos sobre el mundo. ¿Acaso sorprende el uso de dichas travesías como una metáfora sobre la vida? Observaremos detenidamente textos que nos relatan acerca de viajes y caminos, y encontrar vías para que estas historias antiguas informen nuestras conductas presentes.

Para alumnos de primaria y secundaria
 • Una travesía junto a Jonás (para secundaria)

  ¿Cómo sería encontrar a Jonás (Yoná) y ponerse al tanto de su extraordinario recorrido? Viajaremos junto a Yoná y encontraremos a otros personajes a lo largo del camino, viendo de qué modo la travesía de una persona puede influir en otros.

 • La travesía de mi nombre (para escuela primaria)

  ¿De dónde viene tu nombre? Según la tradición judía, los nombres tienen un significado especial: nos cuentan acerca de nuestro pasado y contienen esperanzas para el futuro. Seguiremos la historia de nuestros nombres y descubriremos lo que el trayecto del nombre de cada uno nos cuenta sobre nosotros mismos.

Discusión suplementaria

Genealogía e historias familiares: La genealogía es un camino que podemos rastrear. Al hacerlo, aprendemos sobre nuestro pasado e influye sobre el futuro. Presentamos a continuación algunas preguntas para ayudarles a introducir la conversación acerca de historias familiares y la genealogía.


Для материалов на русском языке- кликните здесь

Загрузить учебную программу 2018 в полном виде

Кликните на название занятия, чтобы загрузить его:

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ УЧАСТНИКОВ:
 • Путь неведомо куда или путь к себе

  Понятия «странствие» и «путешествие» (переход) и играют немаловажную роль в истории еврейского народа. Вполне вероятно, что эти культурные элементы и по сей день оказывают влияние на нашу жизнь. В сегодняшней реальности многие из нас совершают различные формы путешествий: от переезда в новую

  страну до кругосветных странствий. Какие исторические и культурные корни есть у “еврейского путешествия”? Что подталкивает современного человека в путь? Есть ли у еврейского путешествия своя особенность? Опираясь на библейские тексты мы попытаемся найти ответы на эти вопросы.

 • Как создавался «блуждающий народ»

  Опыт рассеяния сформировал еврейский народ начиная с библейских времен и до наших дней. Живут ли евреи в рассеянии по собственному выбору или в результате изгнания, они всегда создают новые общины и новую жизнь. Как нация или народ могут выживать в диаспоре? Эти вопросы подробно разбираются в предложенном занятии.

 • Остановки в пути

  Когда мы отправляемся в путешествие, наши горизонты расширяются, и мы достигаем нового понимания мира. Разве не удивительно, что мы используем путешествия как метафору жизни? Мы внимательно рассмотрим тексты, рассказывающие о странствиях и путях и обсудим, что эти древние тексты могут дать нам сегодня.

 • Йона, или туда и обратно

  Читая книгу Йоны, изучая мидраши-толкования, а также дополнительные материалы, посвященные этому повествованию, возникает ощущение причастности ко множеству сюжетных линий одновременно. Я, как читатель, наблюдаю не только за необычным странствием пророка Йоны, но также и за дилеммой матросов с корабля, плывшего в Таршиш, за духовными изменениями жителей Ниневии, и даже за неожиданным путем огромной, хотя и покладистой рыбины. Лишь на короткое время их пути встретились и сразу повлияли на дальнейшую траекторию друг друга. На этом занятии мы будем странствовать сквозь книгу Йоны и обнаруживать пути, по которым она пересекается с нашим собственным опытом.

 • Поколения: путешествия одной семьи

  Семейное путешествие трех поколений – Авраама, Исаака и Иакова привело к формированию нации людей, называемых детьми Израиля. Мы рассмотрим, как ветвились тропы патриархов, как их жизнь была связана с землей Израиля, и каков был глубинный смысл истории их поколений.

 • Путешествия наших имен

  Имена имеют огромное значение и несут в себе обещания и вызовы. Зачастую они воплощают устремления и надежды нас и наших семей. Мы рассмотрим то, какие изменения происходят с библейскими героями, когда меняются их имена и проследим путешествия некоторых современных еврейских имен

ДЛЯ ДЕТЕЙ ВОЗРАСТА НАЧАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ:
 • В путешествие с Йоной (для средней школы)

  Что, если бы ты встретил Йону и стал бы участником его необыкновенного путешествия? На этом занятии мы отправимся в странствие вместе с Йоной, встретим по-пути и других персонажей и увидим, как путешествие одного человека может повлиять на других.

 • Путешествие моего имени (для начальной школы)

  Откуда твое имя? Согласно еврейской традиции, имена имеют особое значение. Они рассказывают нам о нашем прошлом и содержат надежды на будущее. Мы проследим историю наших имен и узнаем, что может рассказать нам о себе путешествие каждого имени.

Дополнительное обсуждение:

Генеалогия и семейные истории: Генеалогия — это путь, который мы можем проследить. Сделав это, мы узнаем многое о самих себе и увидим будущее. Вот несколько предложенных вопросов, которые помогут Вам облегчить разговор о семейных историях и генеалогии.


Откуда твое имя? Согласно еврейской традиции, имена имеют особое значение. Они рассказывают нам о нашем прошлом и содержат надежды на будущее. Мы проследим историю наших имен и узнаем, что может рассказать нам о себе путешествие каждого имени.

Мы здесь, чтобы помочь вам! Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться к Тане Зайцевой, директору русскоязычной программы Всемирного дня по адресу: [email protected] или Нелли Локшиной, координатору Всемирного дня еврейских знаний в странах СНГ [email protected] Если вас интересует проведение Всемирного дня еврейских знаний в Германии, то вы можете обратиться к Софии Соколов  [email protected].

English Language Tools and Guides

Available Now! Click to download

Download the individual units:

FOR ADULTS
 • Generations: A Family’s Journeys

  A family journey of three generations – Abraham, Isaac and Jacob – led to the formation of a nation of people called the Children of Israel. We’ll look at how the paths of the patriarchs diverged, how their lives connected with the Land of Israel, and explore the meanings of their multi-generational saga.

 • Jonah: A Story of Many Journeys *interactive

  Travel through the Book of Jonah by following the journeys of some lesser known characters. In this close reading, we will examine literary and artistic interpretations of the text.

 • Journey into the Unknown

  What does it mean to set out on a journey without knowing the destination? Meet Abram (Abraham) who is commanded to “go forth!” and does just that. We will explore what this passage of the Bible may reveal about journeys and progress.

 • The Journey of Our Names

  Names are significant, and carry promises and challenges. Our own names embody aspirations – hopes that our families have for us and that we have for ourselves. We will look at how some biblical characters transform when their names change, and trace the journeys of some modern examples.

 • The Making of a Wandering People *interactive

  How can a nation or a people exist in diaspora? We will explore how the experience of exile has shaped the Jewish people, from biblical times to the present day.

 • The Stops Along the Way *interactive

  When we go on a journey, our horizons are broadened, and we gain new insights into the world. Is it any wonder that we use journeys as a metaphor for life? We will look closely at texts that tell of journeys and paths and finding ways these ancient stories can inform our present-day behaviors.

FOR MIDDLE AND ELEMENTARY SCHOOL PARTICIPANTS
 • On A Journey With Jonah (Middle School)

  What would it be like to meet Jonah, and get caught up in his extraordinary journey? We’ll travel with Jonah and meet some other characters along the way, looking at how the journey of one person can affect others.

 • Journey of my Name (Elementary School)

  Where does your name come from? According to Jewish tradition, names have a special meaning. They tell us about our past and contain hopes for the future. We will trace the history of our names and find out what each name’s journey can tell us about ourselves.

FOR EARLY CHILDHOOD: PJ LIBRARY PROGRAMMING UNITS

PJ Library offers books and activities to engage young families with the theme of journeys.

SUPPLEMENTAL MATERIALS

Discussion Guide: Genealogy and Family Histories *interactive

Genealogy is a path that we can trace. In doing so, we learn about ourselves and contemplate the future. Here are some suggested questions to help you facilitate a conversation about family histories and genealogy.


ON AIR Video Classes

*Interactive Classes!

Now, you can use videos to teach select sessions in your event schedule and follow along with curricular units. Bring master educators to your community through the web! Several of our curricular units pair nicely with our ON AIR video classes.

ON AIR is our year-long video learning series that centers on our study theme – in 2018 we’re exploring journeys. Then, on November 11, the series concludes with a LIVE broadcast event, featuring more exciting sessions from points across the globe, in different languages. You can join us for the live broadcasts of these sessions as they are scheduled, or come back to them later any time.

See all the videos that have been broadcast already

Watch these videos alongside curricular units, use them as full-length sessions in your event schedule, watch them any time of year to inspire your own creative materials, and share them with others for easy-to-access Jewish learning.

“Jonah: Transformation and Repentance”

Rabbi Meni Even-Israel

Why was Jonah so reluctant to carry out God’s instructions? Why were the people of Nineveh so eager? What was the greatest miracle that took place in the Book of Jonah? Rabbi Meni Even-Israel leads us on a journey with Jonah, teaching from the new Steinsaltz Tanakh. Pair this video with the adult unit on Jonah.

“Hallways and Rooms: Navigating Life’s Transitions”

Rabbi Sherre Hirsch

You will probably be in transition many times in your life. You may be in one now, or the next one may be right around the corner. Will you be prepared? Rabbi Sherre Hirsch shares teachings from our tradition to help us transform these thresholds into opportunities. Pair this video from 2017 with our 2018 unit, “Stops Along the Way”.

“Mishpochology 101: Jewish Genealogy”

Arthur Kurzweil

Where did your family come from? What can you find out about your ancestors? Arthur Kurzweil, known as America’s foremost Jewish genealogist, leads us on a journey about tracing your family tree. Pair this video with the discussion questions on genealogy.

“The Making of a Wandering People”

Sandra Lilienthal

How can a nation or a people exist in diaspora? We will explore how the experience of exile has shaped the Jewish people, from biblical times to the present day. This video class pairs with the adult unit of the same name.


Planning Tools

Community Resource Guidebook

Download the 2018 Community Resource Guidebook

This guidebook was created to help you – the community coordinator – make the best Global Day event possible. In it you’ll find information about how to market your event, ways to budget for event production, examples of what other communities have done in the past, and some key questions to guide your thinking.

Flyers and Posters – Marketing Your Event

Download these template flyers and Smart PDF poster. Use them to help you attract attendees to your event on November 11.


Other Calendar-based resources

Simchat Torah:

In The Beginning Of: A Journey Through Text

On Simchat Torah we begin the annual journey through the Five Books of Moses – the Torah. In this special resource, let Rabbi Steinsaltz be your tour guide on your trip through the Torah. Begin at the beginning with this taste of the NEW Steinsaltz Humash.

Passover:

The Exodus: An Extraordinary Passage

This supplementary guide for your seder can show you new sights on your journey through the Exodus. It includes excerpts from Jewish texts with Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz’s commentaries and discussion questions, to help you enrich your seder.

You can read and download materials from 2017 here.

This year’s theme is “Extraordindary Passages: Texts and Travels”. What are the journeys that matter most to us? From ancient adventures to the modern diaspora, spiritual to physical, experience the journeys of individuals and the Jewish people.

Our individual journeys begin when we tear ourselves away from the state of aimlessness. This is the first step…Clearly, at this stage one does not fully understand the significance and future consequences of the spontaneous first step into the unknown. Only later does one reach a degree of maturity and self-knowledge that gives an understanding of the road taken. [This] is the departure from material and spiritual nothingness in the direction of a new and as yet unknown destination…

— Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz, “The First Step”

Interested in hosting a community event in November 2018? Sign up now and get started!

You can also learn any time throughout the year! Check out year-long learning resources here.

The full 2017 curriculum, videos, resources and guides are available to the public now.
Have questions? Email us for more information.
Want the inside scoop on 2018? Subscribe to our Email list.

Subscribe to our mailing list

* indicates requiredSelect the information you would like to receive:

Select your preferred email formatPast Years’ Curricula

2017: Beauty & Ugliness

2016: Nature

2015: Love

2014: Heroes & Villains

2013: Creating Together

2012: Blessings & Gratitude

2011: Shema

2010: Ta'anit

The 8th annual Global Day of Jewish Learning took place on November 12, 2017, exploring Beauty & Ugliness. Asking tough questions about beauty, ugliness and perception can teach us about gender dynamics, social power, self-worth and control from narratives in Jewish texts.

Access the 2017 curriculum and learning materials

Watch the recordings of the 2017 Global Day ON AIR video series.

The 7th annual Global Day of Jewish Learning took place on November 20, 2016. The theme was Under the Same Sky: The Earth is Full of Your Creations, which explored our world and nature.

Access the 2016 curriculum and learning materials

Watch the recordings of the Global Day ON AIR, the live webcast series.

The 6th annual Global Day of Jewish Learning was on Sunday Nov 15, 2015. The theme was Love: Devotion, Desire & Deception, focusing on the many facets of love, in our Jewish texts and in our modern lives.

Access the 2015 curriculum and learning materials

2014 curriculum thumbThe Global Day’s fifth year took place on Sunday Nov 16, 2014. The theme was Heroes & Villains, Saints & Fools: The People in The Book, focusing on the lives and lessons of biblical characters.

Access the 2014 curriculum and learning materials

2013 curriculum thumbThe fourth annual Global Day of Jewish Learning was held on Sunday, Nov 17, 2013. The theme of the day and curriculum was Creating Together: Jewish Approaches to Creativity and Collaboration.

Access the 2013 curriculum and learning materials

2012 curriculum thumbOn Sunday November 18, 2012, 350 Jewish communities across the world joined together for the third annual Global Day of Jewish Learning. The theme of the Global Day and curriculum was Jewish concepts of blessing and gratitude.

Access the 2012 curriculum and learning materials

Would you like to learn more? Click here to download the cumulative Global Day 2012 Report.

2011 curriculum thumbGlobal Day 2011 was an astounding success, uniting 250 Jewish communities across 40 countries in a day of Jewish learning. The theme of Global Day 2011 was the Unity of the Jewish people, as seen through the Shema prayer. In the words of Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz, “For the Jewish people, the Shema is a call, a slogan, a sign of identification and an expression of great emotions. It is a declaration of bond, principles and identity.”

Access the 2011 curriculum and learning materials

2010 curriculum thumbThe Global Day of Jewish Learning was conceived to mark the completion of Rabbi Adin Steinsaltz’s monumental translation on the Talmud. Thanks to your astounding level of participation, the inaugural 2010 Global Day was a historic achievement. It reached every corner of the Jewish world and – perhaps, for the first time – brought Jews across the spectrum of beliefs and backgrounds together in a day of study and unity.  You then truly went “a step ahead” by calling for an annual event.

Access the inaugural curriculum

Back to the Top


Video Learning Series: Global Day ON AIR

The Global Day’s annual live video learning series is a now ready-to-use resource for adult Jewish learning. Make Jewish texts accessible to your community – any day of the year – with video content.